->Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky2018-05-24T08:05:36+01:00

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností TORASONAR s.r.o. (dále jen “ prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující „).

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností TORASONAR s.r.o. a jejími obchodními partnery.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající
TORASONAR s.r.o., IČO: 247 11 349, se sídlem Plaská 622/13, 150 00 Praha 5, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 167998, zabývající se prodejem zboží jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci “ Kontakty“.
Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele („Zákon o ochraně spotřebitele“), jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
Podnikatelem se rozumí:
– Osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti).
– Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku).
– Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě specifických předpisů (sem patří například svobodná povolání jako advokáti atd.).
– Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle specifického předpisu.
– Osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupní smlouva
V případě, že je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
V případě, že je kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky. Strany se zavazují splnit povinnost uloženou jim rozhodčím nálezem. Rozhodčí soud sídlí na adrese Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 110 00, IČ 481 35 313.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.toracz.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Nakládání s osobními údaji je podrobně upraveno v Podmínkách zpracování osobních údajů.

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.toracz.eu 24h denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
– Prostřednictvím elektronického obchodu na www.toracz.eu (dále jen “ e-shop)
– Elektronickou poštou na adrese torasonar@seznam.cz
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Spotřebitel má ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit bez uvedení důvodu od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (ražení iniciál, výroba na zakázku apod.)
Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, prodávající může vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vráceny kupujícímu spotřebiteli do 15 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy.
Prodávající není povinen po uplynutí Občanským zákoníkem stanované lhůty 14-ti dnů přijmout nevyčištěné nebo jinak znečištěné zboží neodpovídající hygienickým standardem.
Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů.

VII. Platební podmínky

a) platba předem bankovním převodem
b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce). Pouze v rámci České republiky a Slovenska.
c) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou:
Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou, s.p.. Zboží skladem se expeduje do 24 hodin od okamžiku přijetí objednávky. Přepravce garantuje doručení zásilky v rámci ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den přijetí objednávky.
Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
V případě, že poškození obsahu zásilky kupující zjistí po jeho převzetí, je nutné do 24 hodin zaslat vypsán zápis o poškození zásilky na adresu torasonar@seznam.cz
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavují spotřebitele práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky a reklamace zboží se řídí v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými předpisy ČR. Společnost TORASONAR s.r.o. poskytuje na všechny produkty záruku 2 roky. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Za společnost TORASONAR s.r.o. schválil Petr Polák, jednatel společnosti

Abychom pro Vás mohli náš web stále vylepšovat používáme cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více informací o cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close